Tag: cách phân loại máy đếm tiền

Phân loại máy đếm tiền

Phân loại máy đếm tiền

Máy đếm tiền thông thường là loại máy được dùng cho mục đích đếm tiền là chủ yếu. Nó có các chức năng đếm cộng dồn, đếm ấn định, kiểm tra mệnh giá. Máy đếm tiền đã xuất hiện trên